Kännetecken på dyskalkyli

Mattematik
 • Dålig, intuitiv taluppfattning, ingen naturlig känsla för storheter och tal.
 • Bevarar det entalsbaserade talbegreppet. De ser små tal som små , otydliga grupper eller "klumpar" av ental och stora tal som ännu otydligare, stora "klumpar" av ental. Exempel:

  • Lär sig inte att se på tal som enheter som består av olika mönster, t ex att 8 är 8 ental, men också 4+4.
  • Svårt att se strukturer i talen, t ex att 24 representerar 24 ental, men också 2 tiotal och 4 ental.
  • Ser inte strukturen med 10 som bas i talsystemet, t ex att 39 representerar alla de räknade ental som behövs för att räkna till 39, men att det också är 9 mer än 30 och 1 mindre än 40.
 • Räknar på primitiva sätt, exempel:

  • Räknar vanligtvis med ental, använder ofta sina fingrar.
  • Svårt att förstå och lära sig enkla metoder som bygger på resonemang.
  • Dåligt arbetsminne - kan inte hålla sig på rätt spår när de tänker på siffror.
  • Dåligt arbetsminne - kan inte hålla sig på rätt spår när de tänker på siffror och tal.
  • Kommer inte ihåg talfakta, behöver "räkna efter" för att lösa ganska lätta räkneuppgifter.
  • Minns inte svårare räknestrategier.
  • Kan inte generalisera den kunskap de fått från ett talområde till ett annat. Måste t ex lära sig att 6-4 har samma differens som 6 kronor minus 4 kronor.
 • Gör få framsteg i matematik, exempel:

  • Gör ofta små framsteg under en period, men verkar sedan ha svårt att hålla kvar vad de lärt sig.
  • Trots ansträngningar att hjälpa dem att förstå hur siffror och tal fungerar återgår de till att räkna talen ett och ett.
  • Glömmer strategier och fakta som de lärt sig och återgår till lösningar som baseras på att räkna.
  • Glömmer ofta hela talområden.
 • Svårigheterna leder ofta till:

  • Bristande motivation och intresse för att räkna.
  • Eleven känner missmod, ångest under matematiklektioner. Etablerar undvikandestrategier.