Allmän information om utredningar

Syftet med en psykologutredning är att ge svar på en specifik frågeställning. Det kan till exempel handla om en elev som inte når målen i skolan eller som uppvisar svårigheter med beteende eller kamratrelationer; om individer som drabbats av skallskada eller annan neurologisk sjukdom som påverkat den kognitiva förmågan på något sätt; det kan också handla om specifika diagnostiska frågeställningar eller om frågor som ligger till grund för rekrytering eller vad en individ behöver för att klara sig på arbetsmarknaden. Frågeställningen kan vara alltifrån mycket specifik till mer generell och på så vis sträcka sig från exempelvis utredning av visuell perception till global funktion och begåvning. I andra fall kan syftet vara att komma fram till vilka åtgärder som behövs för att underlätta tillvaron för individen.

En psykologutredning kan liknas vid att lägga ett pussel där pusselbitarna består av olika slags information. Den psykologiska testningen är en del av utredningen, utvecklingsanamnes är en annan del, liksom en pedagogisk kartläggning kan vara en del. Skattningsskalor kan också användas för att samla in mer systematisk information utifrån en viss frågeställning. I många fall krävs också ett samarbete med andra professioner såsom läkare, kurator eller pedagog. Intervjuer med föräldrar och/eller anhöriga är också nödvändiga för att få kunskap om hur individen fungerar i hemmiljön.

Då det gäller den psykologiska testningen går det oftast till så att jag träffar testpersonen under en förmiddag och genomför en basutredning för att fastställa generell kognitiv funktionsnivå. I vissa fall behöver testningen delas upp på fler tillfällen, då till exempel testpersonen har låg uthållighet. Beroende på frågeställning kan kompletteringstest vara nödvändiga att göra, vilket i så fall sker vid ett annat tillfälle.

När utredningen är klar görs en återkoppling av resultaten till dem som beställt utredningen och eventuellt också till testpersonen själv, beroende på ålder och mognad. Ett skriftligt psykologutlåtande lämnas dessutom till beställarna. Detta innehåller en resultatredovisning, en sammanfattning och tolkning av resultaten samt rekommendationer angående vilket stöd och hjälp personen behöver.