Neuropsykiatriska frågeställningar

Vid misstanke om diagnos av neuropsykiatrisk karaktär (ADHD, Autismspektrumstörning) görs en basutredning i kombination med utvecklingsanamnes och symtomskattning. Om resultaten från utredningen indikerar att en neuropsykiatrisk diagnos sannolikt föreligger kan, om individen eller vårdnadshavaren så önskar, remiss skickas till lämplig instans för vidare utredning för diagnos.